in

Carrotmob — jak porazit korporace

Car­rot­mob je nová metoda zákaznick­ého aktivismu vycháze­jící z přesvědčení, že největší kor­porátní hrozbu nepřed­stavují zákony – ale právě zákazníci, které si je třeba hýčkat a před­cházet. Pro kaž­dou firmu by bylo destru­u­jící, kdyby se zákazníci odvrátili a přestali kupo­vat její pro­dukty nebo služby. Kor­po­race se musejí začít třást, Car­rot­mobbeři objevili střežené tajemství.
Co Car­rot­mobbeři chtějí?
Přede­vším kladou důraz na sociální zod­pověd­nost firem. Měly by mezi sebou soutěžit v dobro­tivosti a nejpodléza­vější firma bude odměněna přízní zákazníků. Na stránkách Car­rot­mob si můžete přečíst o vůbec první akci, během níž jakýsi obchod s alko­holem přis­lí­bil zavést opatření, jejichž výsled­kem bude ener­get­icky úspornější chod krámu. Na videu je vidět, jak dav Car­rot­mob­berů vzal prode­jnu útokem. Během nákupu si společně stačili zara­po­vali. Marx by měl radost.
Co vlastně zna­mená těžko přeložitelný idiom car­rot­mob? Vysvětlení skrývá staré rčení. Jak přinu­tit osla k chůzi? Jsou dvě možnosti: nabíd­nout mu před tlamu neodolatelně chut­nou mrkev, anebo ho mlátit klackem přes zadek. Car­rot­mobbeři si celý byznys před­stavují jako osla a sebe jako mrkev (mrkev je totiž zdravá).
Má to budoucnost?
Zdar každé takové akce je závislý na zapo­jených lidech. Počet přízniců na Twit­teru a Face­booku ještě nic nez­na­mená. Podle infor­mací na domovských stránkách se však hnutí úspěšně rozrůstá a překročilo hran­ice Ameriky, buňky už jsou ve čtyřech evrop­ských zemích. Pokud nevíte, co s vol­ným prázd­ni­novým časem, hledá se ředi­tel české sekce.

Philips sází na Twitter

Základy public relations / začínáme s PR